Επιβλέπουσα:

Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Περιγραφή:

Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται ο σχεδιασμός και με το επίθετο γραμμικός εννοείται ότι όλες οι μαθηματικές εξισώσεις του χρησιμοποιούμενου μαθηματικού μοντέλου είναι γραμμικές.

Παραδοτέα

Θα γίνει μια εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό και στις εφαρμογές του.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γραφική επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού για την κατανόηση των εννοιών του Γραμμικού Προγραμματισμού. Θα γίνει παρουσίαση του  εργαλείου Solver του Excel για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και του προγράμματος Lindo.
Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από την επίλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων.