[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Οι υπεύθυνοι των Μουσείων παραδοσιακά χρησιμοποιούν παρατηρήσεις και ερωτηματολόγια για την καταγραφή της συμπεριφοράς και την βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί / προταθεί συστήματα που επιτρέπουν την ανώνυμη / προσωποποιημένη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών βασισμένα σε τεχνολογίες όπως Bluetooth, GPS, Cellular, WiFi, RFID, UWideband, VideoSurveilance, κ.α. Η εργασία θα καταγράψει και θα κατηγοριοποιήσει τέτοια συστήματα και θα τα αξιολογήσει συγκριτικά,βάσει κριτηρίων που θα προτείνει και με εστίαση σε Μουσειακούς Χώρους Τέχνης με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Παραδοτέα:

  1. Κατηγοριοποίηση βάσει κριτηρίων και συνοπτική παρουσίαση τεχνολογιών
  2. Συγκριτική αξιολόγηση και μουσειακές εφαρμογές
  3. Case Study από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης